REVIEWS:no.4

 
2014.1.18 ~ 2.6 台北國父紀念館德明藝廊「質樸•醇厚 - 盧怡仲個展」 (陶文岳攝影)


「石器•石器」238 x 818 cm 油彩,增厚劑,紙,畫布,木板 1989 ~ 2009「古跡」  194 x 390 cm (上半部)  油彩,增厚劑,畫布  2007

 

「古跡」  194 x 390 cm (下半部)  油彩,增厚劑,畫布  2007

 

展出的話 (贈送給王飛雄)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

畫歷 典藏 新作發表 藝評 碩士論文
  影像 舊網頁 臉書 盧怡仲網 在藝網